Bedrijfsnaam - De gediplomeerde uitlaatservice en trimsalon

 
Algemene Voorwaarden
 
Artikel 1 Definities
 
1.1      Opdrachtnemer: Uitlaatservice Snuffel.
 
1.2     Opdrachtgever: Bezitter van de hond.
 
1.3     Opdracht: Het uitlaten van de hond.
 
 
 
Artikel 2 Algemeen.
2.1    
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtneemster van toepassing tenzij anders is afgesproken.
 
2.2    
Op de overeenkomst is de Nederlandse wet van toepassing.
 
 
 
Artikel 3 Rechten en Plichten opdrachtnemer
3.1     De hond wordt opgehaald op de afgesproken dagen en op de afgesproken tijd, tenzij er anders is afgesproken.
 
3.2    
De opdrachtgever is niet aan niet aan te merken als de bezitter van de hond van de opdrachtgever.
 
3.3    
Op opdrachtnemer is na ondertekening van het aanmeldformulier gerechtigd de hond uit te laten.
 
3.4    
Opdrachtnemer zal minimaal een uur in een gebied waar honden los mogen lopen gaan wandelen.
 
3.5    
Bij extreme weersomstandigheden zoals warmte (temperaturen van 25 graden of hoger) extreme kou, zware regen, onweer, storm, gladheid en zware sneeuwbuien kan opdrachtgever om veiligheidsreden de wandeling inkorten of annuleren. Bij annulering van de wandeling door opdrachtgever zijn worden er geen kosten in rekening gebracht.
 
3.6   
De opdrachtnemer gaat op verantwoordelijke met de hond om.
 
3.7    
De opdrachtnemer heeft het recht de hond los te laten lopen tenzij er anders is afgesproken.
 
3.8    
De opdrachtnemer heeft het recht om te besluiten (tijdelijk) af te zien van de     opdracht of de opdracht te beëindigen zonder dat er schadevergoeding in welke zin dan ook aan de opdrachtgever is verschuldigd in de volgende gevallen:
 
3.8.1  
De opdrachtnemer van mening is dat de hond een probleem of gevaar is voor de andere honden in de roedel of honden en andere dieren in de omgeving, of een gevaar of probleem vormt voor de opdrachtnemer of andere personen.
 
3.8.2  
De opdrachtnemer van mening is dat de hond gedrag ontwikkeld dat de hond ongeschikt is om in de roedel mee te lopen.
 
3.8.3     
De hond een besmettelijke ziekte heeft (inclusief vlooien en wormen). Gedurende de besmettelijke periode, kan de opdrachtnemer besluiten de hond niet mee te nemen in de roedel.
 
3.8.4 
De hond lichamelijk niet in staat is mee te lopen met de roedel. (bijvoorbeeld kreupelheid en misselijkheid).
 
3.8.5          
Niet gesteriliseerde teefjes worden niet uitgelaten in de roedel.
 
3.9             
De opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht tijdelijk of non actief te zetten gedurende een vakantie periode van twee weken. Hierover zal de klant aan het begin van een kalender jaar over ingelicht worden.
 
3.10            
Opdrachtnemer dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen, en wekelijks de auto te desinfecteren. Tevens dient opdrachtnemer de handdoeken en dekens wekelijks te reinigen.
 
Artikel 4 Rechten en plichten opdrachtgever.
4.1              
De opdrachtgever garandeert dat de hond mee verzekerd is in de WA verzekerd is.
 
4.2             
Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond jaarlijks zijn cocktailenting krijgt inclusief Rabiës en Kennelhoest.
4.3              .
De hond preventief behandeld tegen vlooien, wormen en  teken.
 
4.4             
Opdrachtgever heeft opdrachtnemer volledig ingelicht over de gezondheid en sociaalgedrag van de hond naar andere honden, mensen en andere omgevingsfactoren.
 
4.5             
Opdrachtgever geeft bij ondertekening van de algemene voorwaarde toestemming om eigen kosten de hond medische zorg te laten verschaffen wanneer dit  noodzakelijk is.
 
4.6             
Opdrachtgever accepteert dat de hond handdoek droog, vies en vochtig kan zijn bij thuiskomst, en de schade als gevolg hiervan voor eigen rekening is.
 
4.7             
Opdrachtgever zorg dat de hond op de afgesproken dag(en), plaats en tijdstip aanwezig zal zijn op het afgesproken adres.
 
4.8                      
Indien de hond niet aanwezig is op het afgesproken adres en tijdstip zonder dat de opdrachtnemer hiervan op de hoogte is zal de gemiste wandeling in rekening gebracht worden.
 
4.9                      
Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij/zij op de afgesproken tijd dat de hond uitgelaten wordt telefonisch bereikbaar is.
 
4.10            
De opdrachtgever laat de hond tot 2 uur voor de wandeling niet eten in verband met kans op een maagdraaiing.
 
4.11            
De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voldoende water voor de hond aanwezig is.
 
Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1              
Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, welke dan ook, daaronder in ieder geval lestelschade en/of vermogensschade, geleden door opdrachtnemer of derden, indien de betreffende schade is veroorzaakt door de hond. Alle eventuele kosten van medische zorg voor de hond, opdrachtnemer of derde worden op de opdrachtgever verhaald.
 
5.2             
Indien niet duidelijk is welke hond de directe veroorzaker is, zijn de opdrachtgevers waarvan de hond is bij het ontstaan van de schade voor een gelijk deel hoofdelijk aansprakelijk voor de ontstane schade.
 
5.3             
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke dan ook, hoe dan ook veroorzaakt aan de hond, daaronder begrepen schade aangebracht door honden onderling.
 
5.4             
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor inbraak in het huis van de opdrachtgever, tenzij er aantoonbaar gebruik is gemaakt van de sleutels die bij opdrachtnemer in het bezit is en door nalatigheid van opdrachtnemer in bezit zijn  gekomen van derden.
 
Artikel 6   Betalingen
6.1              
De betaling van de vergoeding voor de geleverde diensten, het uitlaten van de hond, vinden aan het einde van de maand aan de hand van de toegezonden factuur en dient binnen 7 dagen na de factuurdatum.
 
6.2             
Alle prijzen zijn inclusief BTW en reiskosten.
 
6.3    
Indien de betaling door de opdrachtgever, hetgeen wat op de factuur vermeldt staat achterwege blijft wordt het factuurbedrag met 10% verhoogd. Indien er binnen 30 dagen na de verhoging nog niet betaald is, volgt een verhoging van 20% van het totaalbedrag. Het staat de opdrachtnemer vrij om gedurende de periode van non betaling de dienstverlening op te schorten dan we de overeenkomst definitief te beëindigen, zonder dat zijn aanspraak op de vergoeding komt te vervallen. Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zullen de bijkomende (incasso)kosten op de opdrachtgever worden verhaald, waarbij opdrachtnemer zich het recht voor behoud om daarnaast administratiekosten in rekening te brengen.
 
Artikel 7 Einde dienstverlening
 7.1             
Indien opdrachtgever de dienstverlening wil beëindigen, dient hij dit 1 kalandermaand vooraf schriftelijk aan te geven.
 
7.2             
De dienstverlening eindigt direct bij overlijden of levensbedreigende ziekte van de hond.
 
7.3             
Bij ontevredenheid mogen partijen over en weer, binnen het redelijke, van elkaar verwachten dat klachten eerst worden besproken en dat de wederpartij vervolgens in de gelegenheid wordt gesteld de betreffende klacht naar tevredenheid op te lossen alvorens wordt besloten de overeenkomst te beëindigen.
 
 
Artikel 8 Akkoordverklaring
8.1              
De opdrachtgever verklaart zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden door de ondertekening van het aanmeldformulier
 
 
 
Algemene Voorwaarden, versie 20 maart 2016